Lindesbergs Historia


Sextonhundratal
1643 Kristinas förmyndarregering utfärdar stadsrättigheter för Nora och Lindesberg.
1644 En stor brand ödelägger 60 gårdar.
1647 Tre gästgivare utses. Två av dem var rådmän och en av dessa dessutom postmästare.
Samma år överläts all ölbrygd och brännvinstillverkning för avsalu till fem brännvinsbrännare och åtta krögare.
Som mest fanns det 17 krogar år 1808.
1658 Kyrkan i Lindesberg byggs ut.
1675 Borgerskapet i Arboga klagar till kungen och kräver att stadsrättigheterna för Lindesberg och Nora skall dras tillbaka.
1677 En änka i staden beskylls för att ha "trollat på en borgare en ovanlig sjukdom som sällan plägar komma på manspersoner".
1683 Ett nytt, stort torn reses på kyrkan.
1688 En brand ödelägger 23 gårdar i Lindesberg. Branden orsakade skador för 60 000 daler.
Statsmakterna vägrar till en början borgarna att bygga upp staden på nytt, eftersom Arboga länge krävt att stadsrättigheterna skall dras in.
Allt eftersom tiden går byggs dock staden upp på nytt.

Sjuttonhundratal
1700 Lindesberg beslutar uppsätta en påle med halsjärn. En yngling, som brutit en gren från ett äppelträd fick pröva anordningen under en hel dag.
1706 Bergsmannen Johan Matsson i Lindshyttan anklagas för trolldom.
1707 En skola med lärarbostad byggs i hörnet Kungsgatan-Skolgatan. Den kom att användas fram till 1859.
1710 Pesten grasserar i Lindesberg, ditförd av "ett främmande kvinnfolk". Totalt dör 72 personer i staden och kringliggande byar.
Dessa begravs på Herrhagen söder om Lindesjön.
1719 Arbogaborna yrkar än en gång på att Lindesberg skall ödeläggas, men statsmakterna beslutar slutligen att staden skall bestå.
1738 Hyttan i Fornebohyttan läggs ned.
1756 På grund av virkesbristen förordnar riksdagen att de förmögnare i Nora och Lindesberg skall bygga sina hus av sten eller korsvirke.
1761 I juli invigs ett rådhus i Lindesberg. Staden har 650 invånare. En bomullsfabrik startar i staden.
1764 Hyttan i Mårdshyttan läggs ned.
1769 En smittkoppsepidemi drabbar Lindesberg. Nya epidemier utbryter även 1779, 1787 och 1793.
1771 Ett svårt nödår med hungersnöd över hela landet drabbar även Linde socken hårt med många dödsfall.
1783 Lindesberg får ett apotek och ett auktionsverk.
1785 Tjuven och förklädnadskonstnären Lars Larsson Molin "Lasse-Maja" föds i Ramsberg.
Efter ett äventyrligt leverne döms han 1812 till livstids fästning.
Han ger 1833 ut sin självbiografi på Karlstens fästning och benådas sex år senare. Han flyttar till släktingar i Arboga och dör där 1845.
1787 Norra hyttan i Fanthyttan läggs ned.
1791 En genomgripande ombyggnad av kyrkan blir klar efter sju års arbete. I Ramsberg invigs detta år den nya sockenkyrkan.
1797 Hyttan i Torphyttan läggs ned.

Artonhundratal
1800 Doktor Opphoff i Lindesberg börjar skyddsympa barn mot smittkoppor.
Kopporna har grasserat sedan 1792 i Sverige och under året har 12 000 människor dött av sjukdomen.
1809 Protokollsekreteraren och bruksägaren Fredrik Cederborgh ger ut sin roman "Uno von Trasenberg".
Kort därefter utges "Ottar Tralling, lefnadsmålning ur änkeprostinnan Skarps gömmor benäget meddelad".
1813 Storå hytta anläggs.
1816 Tobaksfabrik startas i Lindesberg.
1828 Ett färgeri anläggs i Lindesberg.
1850 Kvarnmaskinstillverkning börjar i Lindesberg.
1856 Blombergska Bokhandeln öppnar.
1857 Sista björnen i Örebro län skjuts i Ramsberg den 17 mars.
1859 Ett nytt skolhus, Strandskolan, byggs mellan Kungsgatan och Lindesjön.
Skolbyggnaden är ett av få hus som klarar den stora branden 1869. Linde Sparbank börjar sin verksamhet.
1860 En såg startas i Dalkarlshyttan.
1867 Ett sjuk- och fattighus uppförs i kvarteret Bottnarna.
1869 Totalt 27 gårdar i staden ödeläggs och två människor avlider vid en stor brand, som börjar under högmässan söndagen den 11 april.
Lindesberg har vid denna tid 1 240 invånare. Den första tidningen, "Tidning för Lindesbergs stad", börjar ges ut i januari men läggs ned i augusti.
1871 Järnvägen färdigställs mellan Frövi och Lindesberg.
1872 Den återuppbyggda kyrkan invigs.
1874 Telegrafstation inrättas hos postmästaren i Lindesberg.
1877 Lindesbergs arbetareförening bildas.
1878 Lindesbergs nykterhetsförening bildas med starkt stöd från stadens metodister.
Senare når Godtemplarrörelsen till Lindesberg och logen nr 33, David, bildas 1887.
1880 Telefon inrättas för allmän för allmänheten, men först 1895 kopplas Lindesberg in på riksnätet.
1881 Tryckeriföretaget Oriel Blomberg startar. Efter ett drygt sekel läggs företaget ned 1992 efter en konkurs.
1885 Linde Skyttegille (nuvarande Lindesbergs Skytteförening) bildas.
1886 En ny fattiggård med plats för 60 personer byggs vid Lindshyttan.
1889 Lindes Snickerifabrik, stadens första egentliga industri, startar.
1892 Bergslagsposten börjar ges ut.
1895 Lindesbergs tingshus invigs. Byggnaden ritades av den kände arkitekten Theodor Dahl.
1896 Sveriges första elitbrandkår startar i Lindesberg.
1898 Lindesbergs tennisklubb bildas och får en plats anvisad på Kyrkberget.
Cykelfabriken Orion startar på en tomt vid järnvägsstationen. En ny fabrik byggs 1900 och en våning hyrs ut till Oriel Blombergs tryckeri.

Nittonhundratal
1900 Kung Oscar II besöker Lindesberg och skriver bland annat sitt namn på en sten i Oscars-parken.
Fotografen Alfred Michelson öppnar atelje i hörnet av Smedjegatan-Kristinavägen.
Svenska staten köper Klotens skogs- och jordbruksdomäner med två hyttor, tre sågar och järnvägen Kloten-Bånghammar från lord Cassel.
1902 Lindesbergs stad skriver avtal med Dalkarlshyttans kraftstation om elektriska leveranser.
Fem år senare köper staden istället Ringaby kvarn och bygger där ett eget elverk som står klart 1914. Lindesbergs föreläsarförening startar.
En ny Sundsbro byggs, troligen den första helgjutna betongbron i Sverige. En sulfatcellulosafabrik byggs vid Frövifors Bruk.
1905 IFK Lindesberg grundas. Guldsmedshytte Bruk investerar ibland annat i en ny masugn.
1906 Vattenledningsnätet klart i Lindesberg. Linde Folkbibliotek börjar sin verksamhet.
Grunden utgörs av det tidigare sockenbiblioteket, som 1859 startades av staden och bergsförsamlingen.
1907 En industri-, slöjd-, lantbruks- och trädgårdsutställning hålls i Lindesberg.
Till utställningen kommer ungefär 13 000 besökare. Löa hytta blåses ned för sista gången. Hyttan restaureras 1972.
1910 Den nya folkskolebyggnaden invigs på Fingerboängen. Klotens hytta blåses ned för sista gången.
1911 Manskören Harmoni bildas.
1914 Stor brand i Spannarboda 22-29 juli. Ortsbefolkningen och 2 000 militärer under ledning av landshövdingen arbetade med släckningen.
Nytt sjukhus invigs på Vargkullen och Lindesberg får därmed sitt första egentliga lasarett. Den så kallade Kirurgen tillbyggs 1932 åt öster.
1921 Kyrkans ombyggnad blir klar. Församlingshemmet vid Trädgårdsgatan tillkom 1932. (insidan)
1922 Folkets hus byggs i Lindesberg.
1923 Sparbankshuset invigs i september och där inryms stadens ämbetslokaler. Österlånggatan breddas och stensätts.
Gatan döps om till Kristinavägen. Lindar planteras utmed gatans östra sida. Lindarna huggs ned 1963 vid en breddning av gatan.
Stråssa gruva läggs ned. Driften återupptas på 1950-talet men läggs ned på nytt 1983.
1910? Strejk utbryter i Stripa gruva. Strejken pågår till maj 1927 när ett nytt löneavtal antas av gruvledningen och arbetarna.
1930 Järnhanteringen vid Dalkarlshyttan läggs ned efter 400 års verksamhet.
1935 Stadens nya idrottsplats, Stadsskogsvallen, blir klar.
1939 Ny polis och brandstation byggs vid Norra Torggatan i Lindesberg.
1943 Lindesbergs 300-årsjubileum firas med besök av kronprins Gustav Adolf.
1946 Utbyggnaden av folkskolan klar.
1953 Lindesbergs Industri AB (LIAB) startar.
1960 Gruvdriften återupptas i Stråssa efter att ha varit nedlagd sedan 1923.
1964 Lindeskolans första del invigs.
1971 Vid kommunsammanläggningen införlivas Guldsmedshyttan, Storå, Ramsberg, Fellingsbro och Frövi med Lindesberg.
1972 Volvo (numera Arvin Meritor) startar sin fabrik i Lindesberg.
1974 Lindesberg får en ny brandstation och två varuhus.
1977 Kraftig vårflod översvämmar Lindesberg i maj.
1981 Riksväg 60 får en ny sträckning förbi Lindesberg.
1982 Lindesbergs nya bibliotek invigs.
1986 Linde Golfklubb inviger sin nya golfklubb vid Dalkarlshyttan.
1989 Ett nytt badhus, Vargkällan, invigs i Lindesberg.